ชุดข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างพื้นฐาน

การศึกษา

สาธารณสุข

การท่องเที่ยวและกีฬา

เศรษฐกิจ การเงิน

วัฒนธรรมและสังคม

สิ่งแวดล้อม

< >

 ลำดับที่  รหัสบริการ  ชื่อบริการ  รายละเอียด
1 DIS001_01 ข้อมูล อปพร.
2 DIS002_01 ข้อมูลอุปกรณ์
3 DOLAWEB013 ตรวจสอบเมนูสายตรง สถ. ตาม ID
4 MOU001_01 การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.
5 MOU001_02 รายละเอียดผู้เข้าร่วมจัดทำ MOU
6 REG001_01 ข้อมูลทะเบียนท้องถิ่น
7 REG007_01 แบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ
8 REG026_01 ข้อมูล อปท. ดีเด่น
9 SOC001_02 ข้อมูลประชากรในชุมชน
10 SOC013_01 ข้อมูลประเภทของแหล่งการเรียนรู้
11 SOC018_01 ข้อมูลด้านของแหล่งการเรียนรู้
12 SOC019_02 ข้อมูลประชากรในหมู่บ้าน